Drawing competition has started! Drawings from 11 to 20

Eco-friendly drawing album

Hello, I´m Gergo, I´m 13 years old, and I like to protect the environment. That´s why I draw with a digital drawing board, so that I don´t waste any paper on drawings. That´s why I decided, that on May the 1st, 2021, I will start a new eco-friendly drawing competition to get 1000 digital drawings to try to get into the Guinness World Record books.

Here you can send in your drawings for the competition: https://forms.office.com/r/A217Tavqpc

The competition rules are listed below:

  • Create drawings about the animals and/or the plants that surround your living area.
  • It can be animals or plants from the area where you live or from anywhere in the world.
  • As the competition is eco-friendly, the drawings should be created with a digital drawing board with no paper being used.
  • The competition starts on May 1st, 2021 and ends on September 1st, 2021.
  • Any kid from the age of 4 to 14 can enter.

So then, are you ready to create new drawings to promote environmental safety?

Good luck to everyone and let´s protect our planet!

Follow us on Instagram for more content and posts: https://www.instagram.com/letterlandstory/

Here you can find the first 10 drawings: https://letterlandstory.blog/2021/05/01/the-drawing-competition-started/

11.

This is the parrot! By far the greatest number of parrot species come from Australasia and South America. The lories and lorikeets range from Sulawesi and the Philippines in the north to Australia and across the Pacific as far as French Polynesia, with the greatest diversity being found in and around New Guinea.

Ez a papagáj! Messze a legtöbb papagájfaj Ausztráliából és Dél-Amerikából származik. A lórikák az északi Sulawesitől és a Fülöp-szigetektől Ausztráliáig és a Csendes-óceánon át egészen a Francia Polinéziáig terjed, a legnagyobb változatosság Új-Guineában és környékén található.

¡Este es el loro! Por mucho, el mayor número de especies de loros proviene de Australia y América del Sur. Los loris y los loritos se extienden desde Sulawesi y Filipinas en el norte hasta Australia y a través del Pacífico hasta la Polinesia Francesa, y la mayor diversidad se encuentra en Nueva Guinea y sus alrededores.

12.

The mute swan is a species of swan and a member of the waterfowl family Anatidae. It is native to much of Eurosiberia, and the far north of Africa. It is also de national animal of Denmark.

El cisne mudo es una especie de cisne y miembro de la familia de aves acuáticas Anatidae. Es originaria de gran parte de Eurosiberia y del extremo norte de África. También es el animal nacional de Dinamarca.

A néma hattyú egy hattyúfaj, és az Anatidae vízimadarak családjába tartozik. Euroszibéria nagy részén és Afrika messze északi részén honos. Ez Dánia nemzeti állata.

13.

The jaguar is a large felid species and the only living member of the genus Panthera native to the Americas. Although it’s not an animal that is critically endangered, it’s population has been significantly decreasing over the past few years.

A jaguár egy nagy felid faj és az Amerikában őshonos Panthera nemzetség egyetlen élő tagja. Bár ez nem egy állat, amely kritikusan veszélyeztetett, populációja az elmúlt években jelentősen csökkent.

El jaguar es una especie de felino grande y el único miembro vivo del género Panthera nativo de América. Aunque no es un animal en peligro crítico de extinción, su población ha disminuido significativamente en los últimos años.

14.

Linum lewisii (otherwise called as the Wild Blue Flax) is a perennial plant in the family Linaceae, native to western North America from Alaska south to Baja California, and from the Pacific Coast east to the Mississippi River. It is also the (unofficial) national flower of Belarus.

Linum lewisii (también llamada Lino Azul Salvaje) es una planta perenne de la familia Linaceae, nativa del oeste de América del Norte desde Alaska al sur hasta Baja California, y desde la costa del Pacífico al este hasta el río Mississippi. También es la flor nacional (no oficial) de Bielorrusia.

A Linum lewisii (más néven vadkék len) évelő növény a Linaceae családban, őshonos Észak-Amerika nyugati részén, Alaszkától délre, Baja Kaliforniáig, és a Csendes-óceán partvidékétől keletre a Mississippi folyóig. Ez egyben Fehéroroszország (nem hivatalos) nemzeti virága.

15.

The Lavender is a genus of 47 known species of flowering plants in the mint family, Lamiaceae. It is native to the Old World and is found in Cape Verde and the Canary Islands, and from Europe across to northern and eastern Africa, the Mediterranean, southwest Asia to southeast India. It is also the national flower of Portugal.

A levendula egy 47 ismert virágos növényfaj nemzetsége a menta családból, a Lamiaceae családból. Az Óvilágban őshonos, Zöld-foki-szigeteken és a Kanári-szigeteken, valamint Európától egész Észak- és Kelet-Afrikáig, a Földközi-tengerig, Délnyugat-Ázsiától Délkelet-Indiáig található. Ez egyben Portugália nemzeti virága.

La lavanda es un género de 47 especies conocidas de plantas con flores de la familia de la menta, Lamiaceae. Es originaria del Viejo Mundo y se encuentra en Cabo Verde y las Islas Canarias, y desde Europa hasta el norte y este de África, el Mediterráneo, el suroeste de Asia y el sureste de la India. También es la flor nacional de Portugal.

16.

This is the rock centaury. This is the national flower of Malta and it has been since 1973. Its natural habitats are cliffs and coastal valleys. It is threatened by habitat loss.

Ez a szikla centaury. Ez Málta nemzeti virága, 1973 óta. Természetes élőhelyei sziklák és parti völgyek. Az élőhelyek elvesztése fenyegeti.

Este es el rock centaury. Esta es la flor nacional de Malta y lo ha sido desde 1973. Sus hábitats naturales son los acantilados y los valles costeros. Está amenazado por la pérdida de hábitat.

17.

Monarch butterflies range from the northern United States in summer to Central America in winter. While adult Monarchs migrate south in the fall, it is their offspring that complete the return trip in the spring. There are over 700 species of butterflies in the United States belonging to six different families. Butterflies have also appeared in art from 3500 years ago in ancient Egypt.

Az uralkodó pillangók az Egyesült Államok északi részétől nyáron Közép-Amerikáig terjednek. Míg a felnőtt pillangók ősszel délre vándorolnak, utódaik teljesítik a visszatérő utat tavasszal. Az Egyesült Államokban több mint 700 pillangó él, amelyek hat különböző családba tartoznak. A pillangók a művészetben is megjelentek 3500 évvel ezelőtt az ókori Egyiptomban.

Las mariposas monarca van desde el norte de los Estados Unidos en verano hasta América Central en invierno. Mientras que las Monarcas adultas migran hacia el sur en el otoño, son sus crías las que completan el viaje de regreso en la primavera. Hay más de 700 especies de mariposas en los Estados Unidos que pertenecen a seis familias diferentes. Las mariposas también han aparecido en el arte desde hace 3500 años en el antiguo Egipto.

18.

Oranges are believed to be native to the tropical regions of Asia, especially the Malay Archipelago; along with other citrus species, they have been cultivated from remote ages. The origin of oranges is uncertain, although certain authors locate it in China and Japan. In Spain, the orange tree was spread by the Arabians. The two main producing countries are Brazil and the United States, intending their production almost exclusively for the industry of juice.

Se cree que las naranjas son nativas de las regiones tropicales de Asia, especialmente del archipiélago malayo; junto con otras especies de cítricos, se han cultivado desde épocas remotas. El origen de las naranjas es dudoso, aunque algunos autores lo sitúan en China y Japón. En España, el naranjo fue difundido por los árabes. Los dos principales países productores son Brasil y Estados Unidos, destinando su producción casi exclusivamente a la industria del jugo.

Úgy gondolják, hogy a narancsok Ázsia trópusi régióiban, különösen a Maláj-szigeteken honosak; más citrusfajokkal együtt távoli korokból termesztették őket. A narancs eredete bizonytalan, bár egyes szerzők Kínában és Japánban keresik. Spanyolországban a narancsfát az arabok terjesztették. A két fő termelő ország Brazília és az Egyesült Államok, termelésüket szinte kizárólag a léiparnak szánják.

19.

Caribou are native to North America, whereas reindeer are native to northern Europe and Asia. Alaska does have some reindeer, however, imported from Siberia in the late 19th and early 20th centuries.

Caribou Észak-Amerikában, míg a rénszarvas Észak-Európában és Ázsiában őshonos. Alaszkának azonban van néhány rénszarvasa, amelyeket Szibériából hoztak be a 19. század végén és a 20. század elején.

Los caribúes son nativos de América del Norte, mientras que los renos son nativos del norte de Europa y Asia. Sin embargo, Alaska tiene algunos renos importados de Siberia a finales del siglo XIX y principios del XX.

20.

This is the Grandalla, also known as the poet’s narcissus or the pheasant’s eye. The petals represent the parishes of the Principality, and the two coloured crown in the centre represents the two co-princes of Andorra.

Ez a Grandalla, más néven a költő nárcisa vagy a fácán szeme. A szirmok a Hercegség plébániáit képviselik, a középen lévő két színes korona pedig Andorra két társhercegét ábrázolja.

Esta es la Grandalla, también conocida como narciso del poeta o ojo del faisán. Los pétalos representan las parroquias del Principado y la corona bicolor del centro representa a los dos copríncipes de Andorra.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s