Drawing competition has started! Drawings from 21 to 30

Eco-friendly drawing album

Hello, I´m Gergo, I´m 13 years old, and I like to protect the environment. That´s why I draw with a digital drawing board, so that I don´t waste any paper on drawings. That´s why I decided, that on May the 1st, 2021, I will start a new eco-friendly drawing competition to get 1000 digital drawings to try to get into the Guinness World Record books.

Here you can send in your drawings for the competition: https://forms.office.com/r/A217Tavqpc

The competition rules are listed below:

  • Create drawings about the animals and/or the plants that surround your living area.
  • It can be animals or plants from the area where you live or from anywhere in the world.
  • As the competition is eco-friendly, the drawings should be created with a digital drawing board with no paper being used.
  • The competition starts on May 1st, 2021 and ends on September 1st, 2021.
  • Any kid from the age of 4 to 14 can enter.

So then, are you ready to create new drawings to promote environmental safety?

Good luck to everyone and let´s protect our planet!

Follow us on Instagram for more content and posts: https://www.instagram.com/letterlandstory/

Here you can find the first 10 drawings: https://letterlandstory.blog/2021/05/01/the-drawing-competition-started/

Here you can also find the drawings from 11 to 20: https://letterlandstory.blog/2021/05/24/drawing-competition-has-started-drawings-from-11-to-20/

21.

White lilies are often used at Christian weddings. The reason for this is that, just like in ancient times, white lilies symbolise virginity and purity. The white lily is sometimes known as the Madonna lily, and is often depicted in religious art as the symbol of the Virgin Mary. This species is native to eastern North America. White water lily is cultivated as an ornamental and frequently appears in water gardens.

Los lirios blancos se utilizan a menudo en bodas cristianas. La razón de esto es que, al igual que en la antigüedad, los lirios blancos simbolizan la virginidad y la pureza. El lirio blanco a veces se conoce como el lirio de la Virgen, y a menudo se representa en el arte religioso como el símbolo de la Virgen María. Esta especie es originaria del este de América del Norte. El lirio blanco se cultiva como ornamental y aparece con frecuencia en los jardines acuáticos.

A fehér liliomokat gyakran használják a keresztény esküvőkön. Ennek az az oka, hogy az ősi időkhöz hasonlóan a fehér liliomok a szüzességet és a tisztaságot jelképezik. A fehér liliomot néha Madonna liliomnak hívják, és a vallási művészetben gyakran Szűz Mária szimbólumaként ábrázolják. Ez a faj Észak-Amerika keleti részén honos. A fehér liliom dísznövényként termesztik, és gyakran megjelenik a vízi kertekben.

22.

The Red fox, as a species, is considered native in Britain, having been present since at least 12,800 BP, although the current stock appears to be a mixture of native and introduced bloodlines.

A vörös róka, mint faj, őshonosnak számít Nagy-Britanniában, legalább 12 800 évvel ezelőtt óta jelen van, bár a jelenlegi állomány az őshonos és a betelepített vérvonalak keverékének tűnik.

El zorro rojo, como especie, se considera nativo de Gran Bretaña, habiendo estado presente desde al menos 12,800 AP, aunque la población actual parece ser una mezcla de líneas de sangre nativas e introducidas.

23.

The Rooster of Barcelos (Portuguese, “Galo de Barcelos”) is one of the most common symbols of Portugal. You can find the full story of it here: https://en.wikipedia.org/wiki/Rooster_of_Barcelos

A barcelosi kakas (portugálul: “Galo de Barcelos”) Portugália egyik leggyakoribb szimbóluma. A teljes történetet itt találja: https://en.wikipedia.org/wiki/Rooster_of_Barcelos

El Gallo de Barcelos (en portugués, “Galo de Barcelos”) es uno de los símbolos más comunes de Portugal. Puedes encontrar la historia completa aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_del_Gallo_de_Barcelos

24.

This is the Calla Lily, also known as the Zantedeschia. The Zantedeschia is a genus of eight species of herbaceous, perennial, flowering plants in the family Araceae, native to southern Africa from South Africa north to Malawi.

A Kála, más néven Zantedeschia, az Araceae család nyolc lágyszárú, évelő, virágos növényfajának nemzetsége, Dél-Afrikától őshonos Dél-Afrikától északra Malawiba.

El Lirio de Cala, también conocido como Zantedeschia, es un género de ocho especies de plantas herbáceas, perennes y con flores de la familia Araceae, originarias del sur de África desde Sudáfrica al norte hasta Malawi.

25.

This is the Linnea. They have small evergreen leaves and carry pink or white fragrant bell shaped twin flowers from the end of spring through to the early summer. They are ideal plants to grow in a shady part of a rock garden. A common name for the Linnaea plant is Twin Flowers / Twinflower.

Esta es la flor de Linnea. Tienen pequeñas hojas de hoja perenne y llevan flores gemelas fragantes de color rosa o blanco en forma de campana desde finales de la primavera hasta principios del verano. Son plantas ideales para crecer en una parte sombreada de un jardín de rocas. Un nombre común para la planta Linnaea es Flores Mellizos.

Ez a Linnea. Kis örökzöld leveleik vannak, és rózsaszínű vagy fehér illatos harang alakú ikervirágokat hordoznak a tavasz végétől a nyár elejéig. Ideális növények a sziklakert árnyékos részén való növekedéshez. A Linnaea növény gyakori neve: Ikervirág

The number 26 photo is from Pixabay: https://pixabay.com/vectors/green-white-number-26-twenty-six-38516/

This is the Cyclamen, the national flower of Cyprus. Arguably the most important flower in the Cyprus flora due to its endemic rarity. The Cyclamen is a genus of 23 species of perennial flowering plants in the family Primulaceae. 

Este es el ciclamen, la flor nacional de Chipre. Podría decirse que es la flor más importante de la flora de Chipre debido a su rareza endémica. El ciclamen es un género de 23 especies de plantas con flores perennes en la familia Primulaceae.

Ez a Ciklámen, Ciprus nemzeti virága. Vitathatatlanul a ciprusi flóra legfontosabb virága endemikus ritkasága miatt. A ciklámen a Primulaceae család 23 évelő virágos növényének nemzetsége.

This is the Red Rose. It is one of the most common flowers on earth and its the national flower for most countries like Iran or Rwanda, but for most other countries its the normal rose. Most types of roses are native to Asia, with smaller numbers native to Europe, North America, and northwestern Africa. This is the 27th drawing of the competition.

Ez a Vörös Rózsa. Ez az egyik leggyakoribb virág a földön, és nemzeti virága sok országnak, például Iránnak vagy Ruandának, de a legtöbb más országban a normál rózsa a nemzeti virág. A legtöbb rózsafaj Ázsiában őshonos, kisebb számban Európában, Észak -Amerikában és Északnyugat -Afrikában. Ez a 27-ik rajza a rajzpályázatnak.

Esta es la Rosa Roja. Es una de las flores más comunes en la tierra y es la flor nacional para la mayoría de países como Irán o Ruanda, pero para la mayoría de los demás países es la rosa normal. La mayoría de los tipos de rosas son nativas de Asia, y un número menor es nativo de Europa, América del Norte y el noroeste de África. Este es el dibujo número 27 de la competición.

The Dok Champa Flower can be seen almost in all monasteries in Laos, but you might not notice along with all the way traveling in Laos. This flower has become a Laotian national flower.
Given its association with Buddhism, the Dok Champa is planted everywhere in Laos and it’s especially easy to be found in monasteries and temples.

La flor de Dok Champa se puede ver casi en todos los monasterios de Laos, pero es posible que no se vea mucho en todas las partes de Laos. Esta flor se ha convertido en una flor nacional de Laos.
Dada su asociación con el budismo, el Dok Champa se planta en todas partes en Laos y es especialmente fácil de encontrar en monasterios y templos.

A Dok Champa virág szinte minden kolostorban látható Laoszban, de lehet, hogy nem veszi észre a Laosz -i utazás során. Ez a virág laoszi nemzeti virág lett. Tekintettel a buddhizmussal való kapcsolatra, a Dok Champa -t mindenhol Laoszban ültetik, és különösen könnyű kolostorokban és templomokban találni.

The wolf, also known as the gray wolf or grey wolf, is a large canine native to Eurasia and North America. It is also the national animal of Italy.

A farkas, más néven szürke farkas, Eurázsia és Észak -Amerika őshonos nagytestű kutyája. Olaszország nemzeti állata is.

El lobo, también conocido como lobo gris, es un gran canino nativo de Eurasia y América del Norte. También es el animal nacional de Italia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s